Mačji dol

Mačji dol, zavetišče za mačke, smo ustanovili prostovoljci društva Žverca v letu 2012. V Žverci smo vsa pretekla leta v dogovoru s pristojnim zavetiščem pomagali pri ulovu zavrženih mačk, prevozih do veterinarja ali v zavetišče. Posamezniki smo namestili številne najdene živali in zanje skrbeli do oddaje v nove domove. Pomagali smo neštetim zavrženim sesnim mladičem, dokler niso bili primerni za oddajo. Financirali smo oskrbo huje poškodovanih živali  in tako preprečili evtanazijo živali, oskrbe katerih občina ne krije.

Ker smo z večletnim delom na tem področju ugotovili, da tak način dela ni dovolj učinkovit in da na dolgi rok tako reševanje problematike (preveč zapuščenih živali, premalo zavetišč, premalo prostovoljcev, premalo zbranih sredstev) ne bo možno, je od začetka leta 2011 naš cilj predstavljala ustanovitev zavetišča za zapuščene mačke. Problem zavrženih mačk je prisoten v celotni Sloveniji, saj je zavetišč za zapuščene živali (pse in mačke) premalo, poleg tega pa številna zavetišča v oskrbo sprejemajo samo pse. Predvsem pa se skoti preveč novih mačjih mladičev zaradi neodgovornih skrbnikov, posledično pa mnogi končajo zapuščeni ali celi poginejo. V zavetiščih, ki sprejemajo tudi mačke, pa močno primanjkuje prostora zanje, zato veliko zapuščenih živali ostane na cesti, kar pa problem le še povečuje. 

Maja 2011 smo po dogovoru z občino Škofja Loka dobili prostor za zavetišče – manjšo starejšo stavbo v lasti občine, ki pa je nujno potrebovala obnovo. Z obnovitvenimi deli smo začeli meseca avgusta 2011. Del stroškov je krila občina, del sredstev smo zbrali s prodajo naših izdelkov, ostalo pa so prispevali številni donatorji, brez pomoči katerih ne bi šlo. Zavetišče Mačji dol je uradno začelo delovati 1.5. 2012, od takrat naprej smo pristojni za sprejem mačk iz občine Šk.Loka, občine Gorenja vas – Poljane in občine Železniki. Uradne ure zavetišča so ob delavnikih od 16.00 do 20.00 ure, razen v nujnih primerih, ko je ogroženo življenje živali.

Ob najdi živali OBVEZNO preberite navodila za ukrepanje v taki situaciji. Sprejem mačk v Mačji dol brez predhodnega klica na št. zavetišča in pogovora z oskrbnikom žal ni mogoč. Dostavljanje mačk brez najave je strogo prepovedano in sprejem živali bo v takem primeru lahko zavrnjen. Hvala za razumevanje!

Za sprejem mačk iz občin, na območju katerih deluje Mačji dol, preberite navodila, kako ravnati v tem primeru.

Mačji dol, zavetišče za mačke

Puštal 115

4220 Škofja Loka

040-21-88-61, info@zverca.si


Spletna stran

Spletna stran www.zverca.si in stran www.macji-dol.si sta namenjeni predvsem oglaševanju brezdomnih živali, osveščanju ljudi o odgovornem odnosu do živali ter obveščanju javnosti o delu društva Žverca.

Vse vsebine, ki so objavljene na spletni strani Društva Žverca, so avtorsko delo prostovoljcev društva Žverca in kot tako so zaščitene z veljavno zakonodajo o avtorskih pravicah. Za objavo ali drugo javno rabo kateregakoli dela vsebin s strani www.zverca.si je potrebno pridobiti dovoljenje Društva Žverca.

Izjeme so vsebine, pri katerih je izrecno navedeno, da Društva Žverca dovoljuje uporabo v izobraževalne namene brez dodatnega dovoljenja. V teh primerih pa so vsebine na voljo izključno za nekomercialno uporabo. Pri citiranju vsebin s strani www.zverca.si je potrebno obvezno navesti vir informacije (spletna stran Društva Žverca ter link do spletne strani).

Vsakršna drugačna raba vsebin te spletne strani je prepovedana. Kdor bi uporabljal vsebine te spletne strani v nasprotju z zgoraj navedenimi pogoji, je za tako dejanje v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.


Informacije javnega značaja

Žverca, društvo za pomoč živalim, Pod Plevno 65, 4220 Škofja Loka, Slovenija, ID za DDV: SI40726401

 Mačji dol, zavetišče za mačke, Puštal 115, 4220 Škofja Loka

 Na podlagi drugega odstavka 34. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 UPB2 in 117/06-ZDavP-2; v nadaljevanju: ZDIJZ) in 19. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij  javnega značaja (Uradni list RS, št.: 76/05, 119/07 in 95/11) določam

 STROŠKOVNIK  O POSREDOVANJU INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Cene materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja so (brez DDV):

ena stran fotokopije formata A4 0,06 eura,

ena stran fotokopije formata A3 0,13 eura,

ena stran fotokopije večjega formata 1,25 eura,

ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 eura,

ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 eura,

elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,

elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,

pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 0,13 eura,

pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 1,25 eura,

pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,

pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,13 eura,

posredovanje informacij javnega značaja in ponovne uporabe iz zbirke dokumentarnega gradiva – 1 ura odbiranja in posredovanja podatkov s strani vodje zavetišča (VII. Stopnja izobrazbe): 11 eur,

posredovanje informacij javnega značaja in ponovne uporabe iz zbirke dokumentarnega gradiva – 1 ura odbiranja podatkov s strani delavca zavetišča s VI. stopnjo izobrazbe: 10 eur,

poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Materialnih stroškov posredovanja informacije javnega značaja, ki ne presežejo vrednosti 10 eurov, zavetišče ne zaračunava.

Zneski, določeni v stroškovniku, ne vključujejo davka na dodano vrednost, ki se  zaračuna ob izstavitvi računa skladno s predpisi, ki urejajo področje davka na dodano vrednost, veljavnimi na dan izstavitve računa.

Ta stroškovnik začne veljati z dnem objave na spletni strani organa ob predhodno pridobljenem soglasju ministrstva pristojnega za upravo.