Informacije javnega značaja

Žverca, društvo za pomoč živalim, Pod Plevno 65, 4220 Škofja Loka, Slovenija, ID za DDV: SI40726401

 Mačji dol, zavetišče za mačke, Puštal 115, 4220 Škofja Loka

 Na podlagi drugega odstavka 34. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 UPB2 in 117/06-ZDavP-2; v nadaljevanju: ZDIJZ) in 19. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij  javnega značaja (Uradni list RS, št.: 76/05, 119/07 in 95/11) določam

 STROŠKOVNIK  O POSREDOVANJU INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Cene materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja so (brez DDV):

 

ena stran fotokopije formata A4 0,06 eura,

ena stran fotokopije formata A3 0,13 eura,

ena stran fotokopije večjega formata 1,25 eura,

ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 eura,

ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 eura,

elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,

elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,

pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 0,13 eura,

pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 1,25 eura,

pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,

pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,13 eura,

posredovanje informacij javnega značaja in ponovne uporabe iz zbirke dokumentarnega gradiva – 1 ura odbiranja in posredovanja podatkov s strani vodje zavetišča (VII. Stopnja izobrazbe): 11 eur,

posredovanje informacij javnega značaja in ponovne uporabe iz zbirke dokumentarnega gradiva – 1 ura odbiranja podatkov s strani delavca zavetišča s VI. stopnjo izobrazbe: 10 eur,

poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Materialnih stroškov posredovanja informacije javnega značaja, ki ne presežejo vrednosti 10 eurov, zavetišče ne zaračunava.

 

Zneski, določeni v stroškovniku, ne vključujejo davka na dodano vrednost, ki se  zaračuna ob izstavitvi računa skladno s predpisi, ki urejajo področje davka na dodano vrednost, veljavnimi na dan izstavitve računa.

Ta stroškovnik začne veljati z dnem objave na spletni strani organa ob predhodno pridobljenem soglasju ministrstva pristojnega za upravo.